AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2020

Müvekkillerimiz ve www.hanifibayri.av.tr websitesi kullanıcılarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak tarafımızdan işlenmektedir. Bu kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerin işlenmesi ifadesi kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak tarafımızdan işlenen kişisel veriler; Ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler, Vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b., Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi v.b. bilgiler, Taraf olduğunuz dava, takip ve işlere ilişkin bilgi ve belgeler, Sizin tarafınızdan e-posta, sms, whatsapp, posta, iletişim formları ve diğer yollarla ulaştırdığınız bilgi ve belgeler, Adına takip edilen dava, takip ve işlerle alakalı kurum ve kuruluşlardan tarafımıza gönderilen bilgi ve belgeler.

Elde edilen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından çalışmaların yapılması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili/yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.), insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile avukatlarımıza, danışmanlarımıza yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacıyla aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, ipotek temin süreçlerinin yürütülmesi için gayrimenkul değerlendirme firmalarına, iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kurum ve kuruluşlara, hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Büromuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesi ve işlenmesi ile kişisel verilerin muhafazasının muhafazasının sağlaması amacıyla gerekli olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınız herhangi bir iletişim yolu ile (telefon, e-posta, müvekkil destek paneli, whastapp destek hattı) kullanabilirsiniz.

Yukarıda açıklanan bilgiler ışığında bu metni onaylamanız halinde; işbu bilgilendirme metnini okuduğunuzu, incelediğiniz, müzakere ettiğinizi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin Av.Hanifi Bayrı tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğiniz kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.