Bayrı

Hukuk Bürosu

Esnek ve Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü ve Uzmanlaşma Şeffaf Hizmet ve Ücret Politikası

Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü Şeffaf Ücret Politikası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 yaşına girmiş henüz 18 yaşını doldurmamış çocuğun, cinsel ilişkiye rızası ile girdikten sonra şikayette bulunması halinde oluşur. Suçun cezai yaptırımı hapistir.

Yoksulluk Nafakası

Evlilik birliğinin boşanma davası ile sona ermesinin bazı sonuçları vardır. Bunlardan biri de yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasında boşanma halinde daha çok kusurlu olan tarafın yoksulluğa düşecek diğer tarafa mali gücü oranında yardım etmesi öngörülmektedir.

Covid-19 Pandemisinin Boşanma Davaları Yönünden Değerlendirilmesi

Tedavisi mümkün olmayan psikolojik rahatsızlıklar boşanma sebebi olarak kabul edilmiş olmasına rağmen kanser, aids, veba gibi hastalıklar boşanma sebebi olarak kabul edilmemektedir. Ancak hastalığa yakalanan kişi, hastalığın gerektirdiği tedbirlere uymaz ve tedaviyi reddederse boşanma sebebi olarak kabul edilebilecektir.

Kira Sözleşmelerinin Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

Covid-19 pandemisinin kira sözleşmeleri açısından mücbir sebep teşkil edip etmediği tespit edilirken öncelikle somut kira sözleşmesinde mücbir sebep düzenlemesi bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sözleşmede salgın hastalık halinin mücbir sebep olarak düzenlenmiş olması halinde söz konusu salgın, sözleşmeden doğan borçlar açısından mücbir sebep teşkil edecektir. Sözleşmede salgın hastalık halinin mücbir sebep olarak kabul edildiği bir düzenleme yoksa somut olay şartları dikkate alınarak mücbir sebep halinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

İcra ve İflas Takiplerinin Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

Karar tarihinden itibaren; icra ve iflas talep ve işlemlerine ilişkin yeni talep alınmayacağı, karar tarihinden sonra haciz koyma işlemlerinin yapılmayacağı ve yine karar tarihinden sonra fiili hacze çıkılmayacağı anlaşılmakta olup İcra ve İflas dairelerindeki her türlü işlem durdurulmuştur. Karar tarihinden sonraki işlemlerdeki tek istisna nafaka alacaklarına ilişkin icra takip ve haciz işlemlerinin devam etmesidir.

Genel Kurul Toplantılarının Covid-19 Pandemisi Yönünden Değerlendirilmesi

Limited ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının yapılması hususunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 409 ve 617’de düzenleme yapılmış, olağan genel kurul toplantılarının her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde yapılması öngörülmüştür. Buna göre anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantısı mart ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Ancak bu 3 aylık sürede olağan genel kurul toplantılarının yapılmaması sonradan yapılan toplantı ve alınan kararların geçerliliğine etki etmez.