Bayrı

Hukuk Bürosu

Esnek ve Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü ve Uzmanlaşma Şeffaf Hizmet ve Ücret Politikası

Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü Şeffaf Ücret Politikası

Covid-19 Pandemisinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının, halk sağlığına yönelik ciddi tehditlerle mücadele etmek için ek olarak kişisel verilerin toplanmasına ve paylaşılmasına gerek duyması halinde, ilgili kişilere izin almaksızın telefon, mesaj veya e-posta yoluyla halk sağlığı ile ilgili mesajlar göndermesinde Kanun açısından bir engel bulunmamaktadır.

Covid-19 Pandemisinin İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

İşverenler ilgili mevzuatlar uyarınca iş yerinde karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak her türlü gelişmeye karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamalıdır. Bu nedenle riskleri önleme, eğitim ve bilgi verme gibi her türlü tedbiri almalıdır.

AYM Bireysel Başvuruda İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Şartı

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılabilmesi için iç hukuk yollarının tüketilmesi şarttır. Hakkı ihlal edilen birey, idari başvurular ve olağan kanun yollarının tüketilmesi ile bir sonuca varılamaması halinde ihlalin giderilebilmesi amacıyla son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurabilecektir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmak bazı kurallara tabi tutulmuştur. Böylelikle yapılan başvurular belli bir ön incelemeye tabi tutularak süzgeçten geçirilir. Bu nedenle bireysel başvuruda bulunurken başvuru formu ve ekleri usule uygun yöntemlerle düzenlenip mahkemeye sunulmalıdır. Çünkü Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru belirlenen usul kurallarına uymadığı gerekçesiyle reddedildiğinde AİHM’e yapılan başvuruda iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddedilecektir.

AYM Bireysel Başvuruya Konu Olabilecek Haklar

Anayasa Mahkemesi kararları ile anayasada yargı denetimi dışında bırakılan işlemler bireysel başvuru konusu yapılamaz. Bu nedenle parlamento kararları, cumhur başkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Seçim Kurumu kararları bireysel başvuru konusu yapılamaz. Anaysa Mahkemesi’ne bireysel başvuruya konu olabilecek haklar, Anayasada güvence altına alınmış olması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında bulunması gerekmektedir.

Vergi Hukukunda Ödeme Emri

Ödeme emri en basit ifadesiyle, ihbarname ile ödenmesi istenilen kamu alacağının ödenmemesi üzerine geçilen bir sonraki aşama ile muhataba gönderilen bildirimdir. Bu aşamada da herhangi bir ödeme emri gereği yapılmaz ise muhatap adına haciz aşamasına geçilecektir. Ödeme emrinde; kamu alacağının türü ve miktarı kesilen kişi, borcun nereye ödeneceği, dava açma yeri ifade edilir.