Bayrı

Hukuk Bürosu

Esnek ve Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü ve Uzmanlaşma Şeffaf Hizmet ve Ücret Politikası

Bireyselleştirilmiş Hizmet Etkin İş Bölümü Şeffaf Ücret Politikası

Vergi/Ceza İhbarnamesi

İhbarname en basit ifadesiyle, vergi cezası kesilen kişiye yapılan detaylı bildirimdir. Bu bildirimde, vergi cezası kesilen kişi, verginin türü ve hem aslı hem de cezası olarak miktarı, hukuki dayanağı olan vergi inceleme raporu ya da takdir komisyon bilgileri, dava açma yeri ifade edilir. Vergi ihbarnamesine muhatap olan kişi dilerse idari dilerse de adli yollara başvurabilir.

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davasında alacaklıdan mutlaka aciz vesikası sunması gerekir. Geçici aciz vesikası dava şartıdır. Yani dava açılırken sunulması gerekir. Kesin aciz vesikası ise karardan önce mutlaka sunulmalıdır. Bunlar tasarrufun iptali davasında özel dava şartlarıdır.

Usul Hukukunda Yemin

Yemin, taraflardan birinin davanın çözümünü ilgilendiren bir olayın doğru olup olmadığı konusunu, kanunda belirtilen usule uyarak, mahkeme önünde, kutsal sayılan değerlerle teyit eden ve kendisine kesin delil vasfı yüklenmiş sözlü açıklamalardır. Yemini, kendisine ispat yükü düşen taraf teklif edebilir. Kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın, yemin teklif etmesinin hiçbir hukuki sonucu yoktur.

Mal Ortaklığı Rejimi Nedir?

Genel mal ortaklığında, ortaklık malları eşlerin kanun gereğince kişisel malları sayılanlar dışındaki malları ile gelirlerini kapsar. Eşlerin mal rejimi sözleşmesi ile sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul ettikleri hallerde “edinilmiş mal ortaklığı” söz konusudur. Kişisel malların gelirleri de bu ortaklığa dahildir.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, kural olarak eşler, yasal sınırları içinde kendi mal varlıkları üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarına sahiptirler. eşlerden her biri, ister evlilik evresinde edinilmiş olsunlar, ister kişisel mal niteliğinde olsunlar kendi malları üzerinde yasal sınırları içerisinde mülkiyet hakkına sahiptirler.

Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Mal ayrılığı rejiminde her eşin malı kendisine aittir. Dolayısıyla eşlerden her biri yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkına sahiptir. Eşlerin kendi mal varlıkları üzerindeki yararlanma, yönetim ve tasarruf yetkisinin kullanımına ilişkin özensizliklerine bağlı olarak birbirlerine yönelik olarak doğrudan sorumlulukları vardır. Ancak eşlerin yararlanma, yönetim ve tasarruflarındaki özensizlikleri evlilik birliğini tehlikeye attığı ölçüde eşlerin evlilik birliğini koruyucu tedbirlere başvurma hakları saklıdır.