Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Hukukumuzda bireyin cinsel özgürlüğü, çocuğun ise cinsel dokunulmazlığı olduğu kabul edilerek kişilerin hakları koruma altına alınmıştır. Türk Ceza Kanunun 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 yaşına girmiş ama henüz 18 yaşını doldurmamış çocuğun, rızasıyla cinsel ilişkiye girmesi ile oluşur. Suçun cezai yaptırımı hapistir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşabilmesi için mağdurun hile, cebir ve tehditle sakatlanmamış geçerli bir rızası olmalıdır. Uygulamada “evleneceğiz”, “sensiz olamam” gibi sözcükler mağdurun iradesini sakatlayacak nitelikte kelimeler olarak kabul edilmemiş ve mağdurun rızası var kabul edilmiştir. Mağdurun zihni engeli bulunması halinde failin bu durumu bilip bilemeyeceği göz önüne alınmıştır.

Reşit olmayanla cinse ilişki suçunun faili herkes olabilir. Cinsel ilişkiye giren bireylerden birinin reşit olması halinde reşit birey fail kabul edilmiştir. Her iki bireyinde reşit olmaması halinde şikayetin varlığı durumunda, eyleme ikna eden taraf fail kabul edilmiştir. Mağdurun 18 yaşından büyük göstermesi sebebiyle failin yanılgısı söz konusuysa hata hükümlerine göre cezai sorumluluk belirlenir.   

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

Suçun hısımlık bağı nedeniyle evlenme yasağı olan kişiler arasında işlenmesi veya bakım, koruma ve gözetim yükümlülüğündeki bireyler tarafından evlat edinilmiş çocuğa karşı işlenmesi suçun nitelikli hallerinden sayılmış ve soruşturulması şikayete bağlı tutulmamıştır. Bu durumda reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru şikayetçi olmasa dahi kamu davası açılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Şikayet ve Zamanaşımı Süresi

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu takibi şikayete bağlı suçlardandır. Mağdur şikayet hakkını 6 ay içinde sözlü veya yazılı başvuruda bulunarak kullanmalıdır. Soruşturma aşamasında mağdur şikayetten vazgeçebilir. Ancak bu durumda tekrar aynı olaya ilişkin şikayette bulunması mümkün değildir. Suçun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. 8 yıl içinde soruşturma yapılarak kamu davası açılabilir.

Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halinde mağdurun şikayeti aranmaz.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Çocuğun Ailesi Suça İlişkin Şikayette Bulunabilir Mi?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında cinsel dokunulmazlık hakkı bireyselleştirilmiştir. Kanun kapsamında sadece mağdurun şikayet etme hakkı bulunmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu İle Alakalı Emsal Kararlar

“Her ne kadar mağdurenin babası …’nın 18.10.2011 tarihli duruşmada sanıktan şikâyetçi olmadığını belirttiğinden bahisle sanık hakkında düşme kararı verilmiş ise de; olay tarihinde onyedi yaşı içerisinde olup kolluk beyanında sanıktan şikâyetçi olduğunu belirten ve yargılama sırasında 30.06.2011 tarihinde de evlenmek suretiyle ergin olan mağdurenin, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikâyet hakkına sahip olduğu gözetilmeden ve kovuşturma sırasında yeniden beyanı alınarak şikâyetçi olup olmadığı hususu sorulmadan, babasının şikâyetçi olmadığından bahisle düşme kararı verilmesi kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

“Mağdurenin aşamalarda, ailelerin sanıkla olan ilişkisini öğrenince sanıkla arasında nişan yapıldığını, iki yıl sanığın dedesinin evinde kaldığını ve bu sırada da sanıkla arasında cinsel ilişkiler olduğunu ifade etmesi, dosya kapsamındaki ifadeler ve ibraz edilen belgelerden, mağdurenin sanığın dedesine ait evde sanık ile birlikte kaldıklarının anlaşılması karşısında, mağdurenin kaldığı bu evden 10.05.2009 tarihinde ayrılıp, 27.07.2009 tarihinde şikâyette bulunduğu gözetildiğinde, 6 aylık şikâyet süresinin geçmediği ve sanığın TCK.nın 104/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği”

“…5237 sayılı TCK m.104’de düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun failinin yaşı ile ilgili olarak herhangi bir sınırlandırma bulunmadığı, on sekiz yaşından küçük failler tarafından da bu suçun işlenmesinin mümkün olduğu…”

“Oluş ve kabule göre; suça sürüklenen çocuğun suç tarihlerinde onbeş-onsekiz yaş grubunda yer alıp dosya içeriğine göre akıl hastalığı da bulunmayan mağdure ile birden fazla rızaen cinsel ilişkiye girmesi eyleminde, suça sürüklenen çocuğun evlenme vaadinde bulunması mağdurenin iradesini bertaraf edip fiile karşı koyma gücünü ortadan kaldıracak boyutta bir hile olarak kabul edilemeyeceğinden,mevcut haliyle eylemlerin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturup…”

Sayfayı
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

Av. Hanifi Bayrı

Avukat Hanifi Bayrı, kurumsal ve bireysel müvekkillerine gerekli akademik ve mesleki tecrübeye sahip dinamik yapıdaki kadrosu ile etkili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Önleyici hukuk anlayışı doğrultusunda, hukuki uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce kişisel ya da mesleki faaliyetlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması ile hukuki risk analizlerinin yapılması noktasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bununla birlikte ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünü noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarda müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

T: +902123436060 F: +902123436063 M: +905322707614 

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 154/6 34384 Şişli-İstanbul//Türkiye